Dr. Joginder Nath Sahu Material Scientist, BHEL Bhopal

Dr. Anil Singh Yadav Professor, IES Institute Bhopal

Mr. Bhuvnesh Ku Sahu Co Founder, GadiRepair.com Bhopal

Dr. Abhishek Sharma Associate Professor, Manipal University Jaipur